Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Où votre [document] a été délivré ?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mon/ma [document] a été volé(e).
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Ces informations sont confidentielles.
Le informazioni sono riservate.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Comment vous appelez-vous ?
Come si chiama?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Où résidez-vous ?
Dove risiede?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Où habitez-vous ?
Qual è il suo indirizzo?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Quelle est votre nationalité ?
Qual è la sua cittadinanza?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Ma situation matrimoniale est _____.
Il mio stato civile è __________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
célibataire
celibe (m) / nubile (f)
Συζυγική κατάσταση
Marié(e)
coniugato/a
Συζυγική κατάσταση
Séparé(e)
separato/a
Συζυγική κατάσταση
Divorcé(e)
divorziato/a
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
convivente
Συζυγική κατάσταση
dans une union civile
in un'unione civile
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
in una coppia non sposata
Συζυγική κατάσταση
en partenariat domestique
in un'unione di fatto
Συζυγική κατάσταση
veuf/veuve
vedovo/a
Συζυγική κατάσταση
Vous avez des enfants ?
Ha figli?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Vous avez des personnes à charge ?
Ha familiari a carico?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Je voudrais réunir ma famille.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quels documents dois-je apporter ?
Quali documenti devo portare?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Je voudrais demander un permis de séjour.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Frais hospitaliers
Spese ospedaliere
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Frais de consultation d'un spécialiste
Spese per la consultazione di uno specialista
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tests diagnostiques
Test diagnostici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Opérations chirurgicales
Operazioni chirurgiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Traitement psychiatrique
Trattamento psichiatrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins dentaires
Cure dentali
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins oculaires
Cure oculistiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
La mia patente di guida è valida?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
le code
esame di teoria
Τύπος εξέτασης
la conduite
esame di guida
Τύπος εξέτασης
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
mon adresse
l'indirizzo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
mon nom
il nome
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
ma photo
la foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdu
smarrita
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
volé
rubata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
abîmé
deteriorata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Je n'ai pas de casier judiciaire
Non ho precedenti penali.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mon conjoint est [nationalité].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας