Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Où votre [document] a été délivré ?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
¿Cuándo caduca su DNI?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mon/ma [document] a été volé(e).
Me han robado el/la (documento).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Ces informations sont confidentielles.
La información es confidencial.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Comment vous appelez-vous ?
¿Cómo se llama usted?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Où résidez-vous ?
¿Dónde vive usted?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Où habitez-vous ?
¿Cuál es su dirección?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Quelle est votre nationalité ?
¿Cuál es su nacionalidad?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
¿Cuándo llegó a (país)?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
¿Me deja su DNI, por favor?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Ma situation matrimoniale est _____.
Mi estado civil es ______________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
célibataire
soltero/a
Συζυγική κατάσταση
Marié(e)
casado/a
Συζυγική κατάσταση
Séparé(e)
separado/a
Συζυγική κατάσταση
Divorcé(e)
divorciado/a
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
cohabitante
Συζυγική κατάσταση
dans une union civile
en unión civil
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
en partenariat domestique
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
veuf/veuve
viudo/a
Συζυγική κατάσταση
Vous avez des enfants ?
¿Tiene usted hijos?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Vous avez des personnes à charge ?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Je voudrais réunir ma famille.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Me gustaría empadronarme.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quels documents dois-je apporter ?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Y a-t-il des frais d'inscription ?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Vengo a registrar mi domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Je voudrais demander un permis de séjour.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Frais hospitaliers
Tasas hospitalarias
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Frais de consultation d'un spécialiste
Honorarios de médicos especialistas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tests diagnostiques
Pruebas diagnósticas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Opérations chirurgicales
Intervenciones quirúrjicas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Traitement psychiatrique
Tratamiento psiquiátrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins dentaires
Tratamientos dentales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins oculaires
Tratamientos oftalmológicos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Comment puis-je prolonger mon visa ?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
le code
el examen teórico
Τύπος εξέτασης
la conduite
el examen práctico
Τύπος εξέτασης
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
mon adresse
la dirección
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
mon nom
el nombre
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
ma photo
la fotografía
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdu
lo he perdido
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
volé
me lo han robado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
abîmé
se ha dañado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Je n'ai pas de casier judiciaire
No tengo antecedentes penales.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mon conjoint est [nationalité].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας