Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Où votre [document] a été délivré ?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Ces informations sont confidentielles.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Comment vous appelez-vous ?
Wie heißen Sie?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Où résidez-vous ?
Wo wohnen Sie?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Où habitez-vous ?
Wie ist Ihre Adresse?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Quelle est votre nationalité ?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Ma situation matrimoniale est _____.
Mein Familienstand ist_____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
célibataire
ledig
Συζυγική κατάσταση
Marié(e)
verheiratet
Συζυγική κατάσταση
Séparé(e)
getrennt
Συζυγική κατάσταση
Divorcé(e)
geschieden
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
zusammenlebend
Συζυγική κατάσταση
dans une union civile
in einer eingetragenen Partnerschaft
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
unverheiratetes Paar
Συζυγική κατάσταση
en partenariat domestique
in einer Partnerschaft
Συζυγική κατάσταση
veuf/veuve
verwitwet
Συζυγική κατάσταση
Vous avez des enfants ?
Haben Sie Kinder?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Vous avez des personnes à charge ?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Je voudrais réunir ma famille.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quels documents dois-je apporter ?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Gibt es Anmeldegebühren?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Frais hospitaliers
Krankenhausgebühren
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Frais de consultation d'un spécialiste
Facharztkosten
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tests diagnostiques
Diagnosetests
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Opérations chirurgicales
Chirurgische Eingriffe
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Traitement psychiatrique
Psychiatrische Behandlung
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins dentaires
Zahnbehandlungen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins oculaires
Augenbehandlungen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
le code
den Theorieteil
Τύπος εξέτασης
la conduite
den praktischen Teil
Τύπος εξέτασης
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
mon adresse
die Adresse
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
mon nom
den Namen
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
ma photo
das Foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdu
verlorenen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
volé
gestohlenen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
abîmé
beschädigten
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mon conjoint est [nationalité].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας