Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Where can I find the form for ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
When was your [document] issued?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Where was your [document] issued?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
When does your ID expire?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Could you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
What documents should I bring for __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
My [document] has been stolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
I am completing this application on behalf of _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
The information is confidential.
Podane informacje są poufne.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Can you give me a receipt for this application?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Could you please tell me your place and date of birth?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
What is your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
What is your citizenship?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
When did you arrive in [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Could you please show me your ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

My marital status is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
single
kawaler/panna
Συζυγική κατάσταση
married
żonaty/zamężna
Συζυγική κατάσταση
separated
w separacji
Συζυγική κατάσταση
divorced
rozwodnik/rozwódka
Συζυγική κατάσταση
cohabiting
w konkubinacie
Συζυγική κατάσταση
in a civil union
w rejestrowanym związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
unmarried partners
w związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
in a domestic partnership
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Συζυγική κατάσταση
widowed
wdowiec/wdowa
Συζυγική κατάσταση
Do you have children?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Do you have dependents living with you?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
I would like to reunite with my family.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

I would like to register in the city.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
What documents shall I bring?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Are there any registration fees?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
I am here for the domicile registration.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
I would like to apply for a good conduct certificate.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
I would like to apply for a residence permit.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Do I need private health insurance?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
What is covered by the health insurance?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospital fees
Opłaty za pobyt w szpitalu
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialists' fees
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostic tests
Badania diagnostyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Surgical procedures
Zabiegi chirurgiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatric treatment
Leczenie psychiatryczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Dental treatments
Leczenie stomatologiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Eye care treatment
Leczenie okulistyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Why are you requesting the entry visa?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Do I need a visa to visit [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
How can I extend my visa?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Why has my visa application been rejected?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Can I apply to become a permanent resident?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Do I have to change the license plate of my car?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
I would like to register my vehicle.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Is my driving licence valid here?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
I would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
I would like to book my __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
theory test
egzamin teoretyczny
Τύπος εξέτασης
driving test
egzamin praktyczny
Τύπος εξέτασης
I would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
address
adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
name
nazwisko
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
photo
zdjęcie
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
I would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
I would like to replace a ___________ driving license.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lost
zgubienie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stolen
kradzież (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
damaged
zniszczenie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
I would like to appeal my license suspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Where can I register for the [language] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
I have a clean criminal record.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
I have the required level of [language].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
What are the fees for citizenship application?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας