Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Where can I find the form for ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
When was your [document] issued?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Where was your [document] issued?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
When does your ID expire?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Could you help me fill out the form?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
What documents should I bring for __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
To apply for [document], you must provide at least_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
My [document] has been stolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
I am completing this application on behalf of _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
The information is confidential.
Le informazioni sono riservate.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Can you give me a receipt for this application?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

What is your name?
Come si chiama?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Could you please tell me your place and date of birth?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Where do you live?
Dove risiede?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
What is your address?
Qual è il suo indirizzo?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
What is your citizenship?
Qual è la sua cittadinanza?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
When did you arrive in [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Could you please show me your ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

My marital status is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
single
celibe (m) / nubile (f)
Συζυγική κατάσταση
married
coniugato/a
Συζυγική κατάσταση
separated
separato/a
Συζυγική κατάσταση
divorced
divorziato/a
Συζυγική κατάσταση
cohabiting
convivente
Συζυγική κατάσταση
in a civil union
in un'unione civile
Συζυγική κατάσταση
unmarried partners
in una coppia non sposata
Συζυγική κατάσταση
in a domestic partnership
in un'unione di fatto
Συζυγική κατάσταση
widowed
vedovo/a
Συζυγική κατάσταση
Do you have children?
Ha figli?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Do you have dependents living with you?
Ha familiari a carico?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
I would like to reunite with my family.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

I would like to register in the city.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
What documents shall I bring?
Quali documenti devo portare?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Are there any registration fees?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
I am here for the domicile registration.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
I would like to apply for a residence permit.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

I would like to ask some questions about the health insurance.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Do I need private health insurance?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
What is covered by the health insurance?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospital fees
Spese ospedaliere
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialists' fees
Spese per la consultazione di uno specialista
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostic tests
Test diagnostici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Surgical procedures
Operazioni chirurgiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatric treatment
Trattamento psichiatrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Dental treatments
Cure dentali
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Eye care treatment
Cure oculistiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Why are you requesting the entry visa?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Do I need a visa to visit [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
How can I extend my visa?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Why has my visa application been rejected?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Can I apply to become a permanent resident?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Do I have to change the license plate of my car?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
I would like to register my vehicle.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Is my driving licence valid here?
La mia patente di guida è valida?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
I would like to apply for a provisional driving license.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
I would like to book my __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
theory test
esame di teoria
Τύπος εξέτασης
driving test
esame di guida
Τύπος εξέτασης
I would like to change the ____________on my driving license.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
address
l'indirizzo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
name
il nome
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
photo
la foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
I would like to add higher categories to my driving license.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
I would like to renew my driving license.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
I would like to replace a ___________ driving license.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lost
smarrita
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stolen
rubata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
damaged
deteriorata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
I would like to appeal my license suspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Where can I register for the [language] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
I have a clean criminal record.
Non ho precedenti penali.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
I have the required level of [language].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
What are the fees for citizenship application?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας