Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Where can I find the form for ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
When was your [document] issued?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Where was your [document] issued?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
When does your ID expire?
¿Cuándo caduca su DNI?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Could you help me fill out the form?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
What documents should I bring for __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
My [document] has been stolen.
Me han robado el/la (documento).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
I am completing this application on behalf of _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
The information is confidential.
La información es confidencial.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Can you give me a receipt for this application?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

What is your name?
¿Cómo se llama usted?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Could you please tell me your place and date of birth?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Where do you live?
¿Dónde vive usted?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
What is your address?
¿Cuál es su dirección?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
What is your citizenship?
¿Cuál es su nacionalidad?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
When did you arrive in [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Could you please show me your ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

My marital status is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
single
soltero/a
Συζυγική κατάσταση
married
casado/a
Συζυγική κατάσταση
separated
separado/a
Συζυγική κατάσταση
divorced
divorciado/a
Συζυγική κατάσταση
cohabiting
cohabitante
Συζυγική κατάσταση
in a civil union
en unión civil
Συζυγική κατάσταση
unmarried partners
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
in a domestic partnership
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
widowed
viudo/a
Συζυγική κατάσταση
Do you have children?
¿Tiene usted hijos?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Do you have dependents living with you?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
I would like to reunite with my family.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

I would like to register in the city.
Me gustaría empadronarme.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
What documents shall I bring?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Are there any registration fees?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
I am here for the domicile registration.
Vengo a registrar mi domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
I would like to apply for a residence permit.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Do I need private health insurance?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
What is covered by the health insurance?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospital fees
Tasas hospitalarias
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialists' fees
Honorarios de médicos especialistas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostic tests
Pruebas diagnósticas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Surgical procedures
Intervenciones quirúrjicas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatric treatment
Tratamiento psiquiátrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Dental treatments
Tratamientos dentales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Eye care treatment
Tratamientos oftalmológicos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Why are you requesting the entry visa?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Do I need a visa to visit [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
How can I extend my visa?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Why has my visa application been rejected?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Can I apply to become a permanent resident?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Do I have to change the license plate of my car?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
I would like to register my vehicle.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Is my driving licence valid here?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
I would like to apply for a provisional driving license.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
I would like to book my __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
theory test
el examen teórico
Τύπος εξέτασης
driving test
el examen práctico
Τύπος εξέτασης
I would like to change the ____________on my driving license.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
address
la dirección
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
name
el nombre
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
photo
la fotografía
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
I would like to add higher categories to my driving license.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
I would like to renew my driving license.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
I would like to replace a ___________ driving license.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lost
lo he perdido
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stolen
me lo han robado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
damaged
se ha dañado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
I would like to appeal my license suspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Where can I register for the [language] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
I have a clean criminal record.
No tengo antecedentes penales.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
I have the required level of [language].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
What are the fees for citizenship application?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας