Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
What is your address?
Kio estas via adreso?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
single
senedza
Συζυγική κατάσταση
married
edziĝinta
Συζυγική κατάσταση
separated
apartiga
Συζυγική κατάσταση
divorced
eksedziĝinta
Συζυγική κατάσταση
cohabiting
kunviva
Συζυγική κατάσταση
in a civil union
en civila kuniĝo
Συζυγική κατάσταση
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Συζυγική κατάσταση
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Συζυγική κατάσταση
widowed
vidvina
Συζυγική κατάσταση
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Eye care treatment
Okula kuracado
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
theory test
teorian teston
Τύπος εξέτασης
driving test
veturantan teston
Τύπος εξέτασης
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
address
adreson
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
name
nomon
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
photo
foton
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lost
perdatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stolen
ŝtelatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
damaged
difektatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας