Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
Estimata John
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
Plu al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί