Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Уважаемый г-н президент
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Уважаемый г-н ...
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемая госпожа...
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемые...
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Уважаемые...
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Уважаемые...
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Уважаемый г-н Смидт
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士/小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемый...
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Дорогой Иван!
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Пишем вам по поводу...
我们就...一事给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Мы пишем в связи с ...
我们因...写这封信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ввиду...
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
В отношении...
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Не могли бы вы предоставить информацию о...
我写信想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Я пишу от лица..., чтобы...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ваша компания была рекомендована...
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Вы не против, если...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Будьте любезны...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Буду очень благодарен, если...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Не могли бы вы прислать мне...
您能将…发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Мы заинтересованы в получении...
我们对获得/接受...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Вынужден (с)просить вас...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Не могли бы вы посоветовать...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Пришлите пожалуйста...
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Вам необходимо срочно...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Мы были бы признательны, если..
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Каков ваш актуальный прейскурант на...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Нашим намерением является...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Прикрепленный файл в формате...
附件是...格式的
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Больше информации см. на сайте...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Заранее спасибо...
提前谢谢您...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Спасибо за помощь в этом деле.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я хотел бы обсудить это с вами
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Если вам необходимо больше информации...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Мы ценим ваш вклад
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Надеюсь на скорый ответ
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
С уважением...
此致
Επίσημος χαιρετισμός
С уважением...
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением ваш...
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением...
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
С уважением...
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί