Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Уважаемый г-н президент
Sehr geehrter Herr Präsident,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Уважаемый г-н ...
Sehr geehrter Herr,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемая госпожа...
Sehr geehrte Frau,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Уважаемый г-н Смидт
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемый...
Lieber Herr Schmidt,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Дорогой Иван!
Lieber Johann,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Пишем вам по поводу...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Мы пишем в связи с ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ввиду...
Bezug nehmend auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
В отношении...
In Bezug auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Я пишу от лица..., чтобы...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ваша компания была рекомендована...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Вы не против, если...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Будьте любезны...
Wären Sie so freundlich...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Буду очень благодарен, если...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Не могли бы вы прислать мне...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Мы заинтересованы в получении...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Вынужден (с)просить вас...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Не могли бы вы посоветовать...
Können Sie ... empfehlen...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Пришлите пожалуйста...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Вам необходимо срочно...
Sie werden dringlichst gebeten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Мы были бы признательны, если..
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Нашим намерением является...
Wir beabsichtigen...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Прикрепленный файл в формате...
Der Anhang ist im ...-Format.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Больше информации см. на сайте...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Заранее спасибо...
Vielen Dank im Voraus...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Спасибо за помощь в этом деле.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я хотел бы обсудить это с вами
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Если вам необходимо больше информации...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Мы ценим ваш вклад
Wir schätzen Sie als Kunde.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Надеюсь на скорый ответ
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
С уважением...
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός
С уважением...
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением ваш...
Hochachtungsvoll
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением...
Herzliche Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
С уважением...
Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί