Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte heer, mevrouw
친애하는 관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Geachte dames en heren
친애하는 여러분께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Geachte dames en heren
관계자분(들)께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Geachte heer Jansen
친애하는 최철수님,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김민정님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김선영님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최유라님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Beste meneer Jansen
친애하는 홍두깨씨,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Beste Jan
친애하는 미영씨,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Met betrekking tot ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ten aanzien van ...
...에 대해서 언급하자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ik schrijf u uit naam van ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
...를 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ik zou u willen vragen, of ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kunt u ... aanbevelen ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
U wordt dringend verzocht ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Het is ons oogmerk om ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
De bijlage is in ... formaat.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bij voorbaat dank.
미리 감사의 말씀 드리며...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij op de samenwerking.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wij waarderen u als klant.
당신의 수고에 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ik hoor graag van u.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hoogachtend,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Met de beste groeten,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Groeten,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί