Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
친애하는 관계자님께 드립니다.
Bästa herr/fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
친애하는 여러분께 드립니다.
Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
관계자분(들)께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
친애하는 최철수님,
Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김민정님,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김선영님,
Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 최유라님,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 홍두깨씨,
Bäste John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
친애하는 미영씨,
Bäste John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vi skriver till dig angående ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vi skriver i samband med ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해서 언급하자면,
Med hänvisning till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
...를 대신하여 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vi är tacksamma om du ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...를 보내주시겠습니까?
Kunde du skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga dig om ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...를 추천해 주시겠습니까?
Skulle du kunna rekommendera ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Skulle du kunna skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi ber dig omgående att ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
저희의 목적은 ... 입니다.
Vi har för avsikt att ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
För mer information, se vår hemsida ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
미리 감사의 말씀 드리며...
Tack på förhand...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Om du behöver mer information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
당신의 수고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
조만간 답장 받길 기대합니다.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός
... (자신의 이름) 드림,
Med vänliga hälsningar,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
.... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
.... 보냄,
Hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί