Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

친애하는 사장님께,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
관계자님께 드립니다.
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
사모님께 드립니다.
Уважаемая госпожа...
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
친애하는 관계자님께 드립니다.
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
친애하는 여러분께 드립니다.
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
관계자분(들)께 드립니다.
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
친애하는 최철수님,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김민정님,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김선영님,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 최유라님,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 홍두깨씨,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
친애하는 미영씨,
Дорогой Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...에 관하여 말씀드리자면,
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해서 언급하자면,
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
...를 대신하여 글을 드립니다.
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...를 보내주시겠습니까?
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...를 추천해 주시겠습니까?
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
저희의 목적은 ... 입니다.
Нашим намерением является...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Прикрепленный файл в формате...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Больше информации см. на сайте...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
미리 감사의 말씀 드리며...
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
당신의 수고에 감사드립니다.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
조만간 답장 받길 기대합니다.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
... (자신의 이름) 드림,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
... (자신의 이름) 드림,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
... (자신의 이름) 드림,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
.... 보냄,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
.... 보냄,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί