Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
친애하는 관계자님께 드립니다.
Señores:
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
친애하는 여러분께 드립니다.
Apreciados Señores:
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
관계자분(들)께 드립니다.
A quien pueda interesar
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
친애하는 최철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김민정님,
Apreciado Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김선영님,
Apreciada Srta. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 최유라님,
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 홍두깨씨,
Estimado Sr. Pérez:
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
친애하는 미영씨,
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Le escribimos en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해서 언급하자면,
En referencia a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
...를 대신하여 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
¿Sería posible...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
¿Tendría la amabilidad de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...를 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...를 추천해 주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Se le insta urgentemente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
저희의 목적은 ... 입니다.
Es nuestra intención...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informarle que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
El archivo adjunto está en formato...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para mayor información consulte nuestra página web:
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
미리 감사의 말씀 드리며...
Le agradecemos de antemano...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Si requiere más información...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
... (자신의 이름) 드림,
Se despide cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
... (자신의 이름) 드림,
Atentamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
... (자신의 이름) 드림,
Respetuosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
.... 보냄,
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
.... 보냄,
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί