Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

친애하는 사장님께,
Monsieur le Président,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
관계자님께 드립니다.
Monsieur,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
사모님께 드립니다.
Madame,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
친애하는 관계자님께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
친애하는 여러분께 드립니다.
Madame, Monsieur
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
관계자분(들)께 드립니다.
Aux principaux concernés,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
친애하는 최철수님,
Monsieur Dupont,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김민정님,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김선영님,
Mademoiselle Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 최유라님,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 홍두깨씨,
Monsieur Dupont,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
친애하는 미영씨,
Cher Benjamin,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons concernant...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Nous vous écrivons au sujet de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...에 관하여 말씀드리자면,
Suite à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해서 언급하자면,
En référence à...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
J'écris afin de me renseigner sur...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
...를 대신하여 글을 드립니다.
Je vous écris de la part de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Auriez-vous l'amabilité de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...를 보내주시겠습니까?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par la réception de...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Je me permets de vous demander si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...를 추천해 주시겠습니까?
Pourriez-vous recommander...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Nous vous prions de...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Nous vous serions reconnaissants si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Quelle est votre liste des prix pour...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
저희의 목적은 ... 입니다.
Notre intention est de...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Nous regrettons de vous informer que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Le fichier joint est au format...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
미리 감사의 말씀 드리며...
En vous remerciant par avance...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Merci pour votre aide.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
당신의 수고에 감사드립니다.
Merci de votre confiance.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
조만간 답장 받길 기대합니다.
Dans l'attente de votre réponse.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
... (자신의 이름) 드림,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Επίσημος χαιρετισμός
... (자신의 이름) 드림,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
... (자신의 이름) 드림,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
.... 보냄,
Meilleures salutations,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
.... 보냄,
Cordialement,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί