Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
附件是...格式的
Bilaget er i...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί