Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
附件是...格式的
The attachment is in...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
祝好
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί