Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Egregio Prof. Gianpaoletti,
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Gentilissimo,
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentilissima,
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Gentile Mario,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
我们就...一事给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
我们因...写这封信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
In riferimento a...
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Per quanto concerne...
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
La contatto per avere maggiori informazioni...
我写信想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
La contatto per conto di...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Le dispiacerebbe...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
La contatto per sapere se può...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le sarei veramente grata/o se...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le sarei riconoscente se volesse...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Potrebbe inviarmi...
您能将…发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
我们对获得/接受...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi trovo a chiederLe di...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Potrebbe raccomadarmi...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Potrebbe inviarmi..., per favore.
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Le saremmo grati se...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
È nostra intenzione...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dopo attenta considerazione...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
L'allegato è in formato... .
附件是...格式的
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
RingraziandoLa anticipatamente,
提前谢谢您...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sentiamoci, il mio numero è...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Spero di sentirLa presto.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
In fede,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Cordiali saluti
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cordialmente,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saluti
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saluti
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί