Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Distinguido Sr. Presidente:
친애하는 사장님께,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Distinguido Señor:
관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Distinguida Señora:
사모님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Señores:
친애하는 관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Apreciados Señores:
친애하는 여러분께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quien pueda interesar
관계자분(들)께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Apreciado Sr. Pérez:
친애하는 최철수님,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Apreciado Sra. Pérez:
친애하는 김민정님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Srta. Pérez:
친애하는 김선영님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 최유라님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimado Sr. Pérez:
친애하는 홍두깨씨,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Querido Juan:
친애하는 미영씨,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nos dirigimos a usted en referencia a...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Le escribimos en referencia a...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Con relación a...
...에 관하여 말씀드리자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En referencia a...
...에 대해서 언급하자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escribo para pedir información sobre...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Le escribo en nombre de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

¿Sería posible...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
¿Tendría la amabilidad de...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Me complacería mucho si...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le agradecería enormemente si pudiera...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
¿Podría enviarme...
...를 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Estamos interesados en obtener/recibir...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Me atrevo a preguntarle si...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
¿Podría recomendarme...
...를 추천해 주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
¿Podría enviarme...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Se le insta urgentemente a...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Estaríamos muy agradecidos si...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
¿Cuál es la lista actual de precios de...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Es nuestra intención...
저희의 목적은 ... 입니다.
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informarle que...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
El archivo adjunto está en formato...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Para mayor información consulte nuestra página web:
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecemos de antemano...
미리 감사의 말씀 드리며...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Si requiere más información no dude en contactarme.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de trabajar juntos.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Gracias por su ayuda en este asunto.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de discutir esto con usted.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si requiere más información...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciamos hacer negocios con usted.
당신의 수고에 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Espero tener noticias de usted pronto.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se despide cordialmente,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός
Atentamente,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respetuosamente,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saludos,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saludos,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί