Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille liittyen...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Koskien...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
Viitaten...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Haluan kysyä voisiko...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko suositella...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Tavoitteenamme on...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Kunnioittavasti,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί