Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί