Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Bäste John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Vidare till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί