Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа...
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Дорогой Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Нашим намерением является...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
Прикрепленный файл в формате...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Больше информации см. на сайте...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί