Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Nós escrevemos a respeito de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
A respeito de..
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
Com referência a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Qual a lista atual de preços de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
É a nossa intenção...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
O anexo está no formato...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Caso precise de maiores informações...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Nós prezamos o seu negócio.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Atenciosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Com elevada estima,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Lembranças,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Abraços,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί