Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
W nawiązaniu do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Z poważaniem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί