Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Továbbá ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί