Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
친애하는 여러분께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분(들)께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 최철수님,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김민정님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김선영님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최유라님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
친애하는 미영씨,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
...에 관하여 말씀드리자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
...에 대해서 언급하자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
...를 추천해 주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
저희의 목적은 ... 입니다.
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
미리 감사의 말씀 드리며...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
당신의 수고에 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί