Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί