Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
拝啓
・・・・様
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
拝啓
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
拝啓 
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
拝啓 
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
佐藤太郎様
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
・・・・についてお知らせいたします。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
・・・にさらに付け加えますと、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・を送っていただけますか。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
・・・・を紹介してください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
至急・・・・してください。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
・・・・することを目的としております。
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
誠にありがとうございました。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
敬白
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
敬具
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
よろしくお願い致します。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί