Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί