Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Sehr geehrter Herr,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Sehr geehrte Frau,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Lieber Johann,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Bezug nehmend auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
In Bezug auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Wären Sie so freundlich...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Können Sie ... empfehlen...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
Sie werden dringlichst gebeten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
Wir beabsichtigen...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
Der Anhang ist im ...-Format.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Vielen Dank im Voraus...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Hochachtungsvoll
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί