Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
The attachment is in...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For further information please consult our website at…
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί