Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Sehr geehrter Herr Präsident,
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Sehr geehrter Herr,
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Frau,
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Lieber Herr Schmidt,
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Lieber Johann,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Bezug nehmend auf...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
In Bezug auf...
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wären Sie so freundlich...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ich möchte Sie fragen, ob...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Können Sie ... empfehlen...
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sie werden dringlichst gebeten...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Der Anhang ist im ...-Format.
De bijlage is in ... formaat.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vielen Dank im Voraus...
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wir schätzen Sie als Kunde.
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hochachtungsvoll
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Herzliche Grüße
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Grüße
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί