Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Monsieur le Président,
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Le fichier joint est au format...
De bijlage is in ... formaat.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί