Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Monsieur le Président,
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
我们就...一事给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
我们因...写这封信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
我写信想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
您能将…发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
我们对获得/接受...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Le fichier joint est au format...
附件是...格式的
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
提前谢谢您...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί