Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί