Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Bäste herrn,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Bästa fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Bäste John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
Vidare till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
Med hänvisning till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί