Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Дорогой Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Нашим намерением является...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
Прикрепленный файл в формате...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
Больше информации см. на сайте...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί