Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Dragă Mihai,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
În legătură cu...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
Referitor la...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Cu stimă,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Cu respect,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Cu bine,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί