Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Nós escrevemos a respeito de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
A respeito de..
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
Com referência a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
O anexo está no formato...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Lembranças,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Abraços,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί