Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
W nawiązaniu do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
Nawiązując do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Pozdrawiam,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί