Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
Továbbá ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
A ... ajánlásával....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ....
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Elküldené nekem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Tudna ajánlani...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Elküldené nekem ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Sürgősen kérjük, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Hálásak lennénk, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
A csatolmány a ...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Előre is köszönöm...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Értékeljük az Ön üzletét.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszát.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί