Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
친애하는 사장님께,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
사모님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
친애하는 여러분께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
관계자분(들)께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
친애하는 최철수님,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
친애하는 김민정님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
친애하는 김선영님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
친애하는 최유라님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
친애하는 미영씨,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
...에 관하여 말씀드리자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
...에 대해서 언급하자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
...를 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
...를 추천해 주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
저희의 목적은 ... 입니다.
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
미리 감사의 말씀 드리며...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
당신의 수고에 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί