Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
附件是...格式的
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί