Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Gentilissimo,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Gentilissima,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Gentili Signore e Signori,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Alla cortese attenzione di ...,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Gentile Mario,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
In riferimento a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
Per quanto concerne...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
La contatto per avere maggiori informazioni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
La contatto per conto di...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Le dispiacerebbe...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
La contatto per sapere se può...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Le sarei veramente grata/o se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Le sarei riconoscente se volesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Mi trovo a chiederLe di...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Potrebbe raccomadarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
La invitiamo caldamente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Le saremmo grati se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
È nostra intenzione...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Dopo attenta considerazione...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
L'allegato è in formato... .
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
RingraziandoLa anticipatamente,
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Sentiamoci, il mio numero è...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Spero di sentirLa presto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
In fede,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Cordiali saluti
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί