Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
拝啓
・・・・様
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
拝啓
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
拝啓 
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
拝啓
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
拝啓 
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
関係者各位
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
佐藤太郎様
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
佐藤太郎様
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
・・・・についてお知らせいたします。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
・・・にさらに付け加えますと、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
・・・についてお伺いします。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
・・・に代わって連絡しております。
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
・・・・していただけないでしょうか。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
・・・・していただければ幸いです。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
・・・・を送っていただけますか。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
是非・・・・を購入したいと思います。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
・・・・は可能でしょうか?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
・・・・を紹介してください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
・・・・をお送りください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
至急・・・・してください。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
・・・・することを目的としております。
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
大変申し訳ございませんが・・・・
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
お力添えいただきありがとうございます。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
誠にありがとうございました。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
お返事を楽しみに待っています。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
敬白
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
敬具
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
よろしくお願い致します。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί