Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
Bilaget er i...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί