Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Επίσημη, με ευγένεια
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Επίσημη, με ευθύτητα
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Επίσημη, με ευθύτητα
Celková splatná částka je...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Επίσημη, με ευγένεια
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Επίσημη, με ευγένεια
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Επίσημη, με ευγένεια
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Επίσημη, με ευθύτητα
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Επίσημη, με ευθύτητα
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Επίσημη, με ευγένεια