Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Proforma faktura bude poslána faxem.
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Επίσημη, με ευθύτητα
Splatné ihned po obdržení zboží.
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Επίσημη, με ευθύτητα
Celková splatná částka je...
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Επίσημη, με ευθύτητα
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Επίσημη, με ευγένεια
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Επίσημη, με ευθύτητα
Prosím pošlete platbu okamžitě.
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Επίσημη, με ευθύτητα
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Επίσημη, με ευγένεια