Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Επίσημη, με ευγένεια
Proforma faktura bude poslána faxem.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Επίσημη, με ευθύτητα
Celková splatná částka je...
Il totale dovuto è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Επίσημη, με ευγένεια
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Επίσημη, με ευγένεια
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Επίσημη, με ευγένεια
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Επίσημη, με ευθύτητα
Prosím pošlete platbu okamžitě.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Επίσημη, με ευθύτητα
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Επίσημη, με ευγένεια